Polityka prywatności - Deweloper INTER-ES - mieszkania w centrum Wrocławia

POLITYKA PRYWATNOŚCI INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.

Polityka prywatności powstała zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. ws ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K., ul. Zakrzowska 19, 51-318 Wrocław, NIP: 895-205-08-31.

DANE KONTAKTOWE

Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie pod adresem: INTER-ES INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K., ul. Jedności Narodowej 194, 50-302 Wrocław.

GROMADZONE DANE

Gromadzone przez Administratora dane obejmują: imię i nazwisko, PESEL, nr i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania i adres korespondencyjny, imiona rodziców, nazwa – w przypadku firmy, NIP, adres prowadzenia działalności, adresy e-mail, numery telefonów, w przypadku cudzoziemców – nr paszportu, wizy.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 RODO: w celu zawarcia i wykonywania postanowień umów, w szczególności: najmu, przedwstępnych umów sprzedaży, umów sprzedaży, umów deweloperskich, zobowiązań wynikających z zawartych umów z tytułu udzielonej gwarancji i rękojmi, oraz świadczenia zleconych usług w szczególności: usług budowlanych, prawnych, księgowych, finansowych, pośrednictwa, zarządzania i administrowania nieruchomościami. Państwa dane będą udostępniane na podstawie zawartych z podmiotami trzecimi Umów o Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych w celu prawidłowej realizacji umów, oraz innych obowiązków jakie musimy wypełnić w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności powierzone będą one do przetwarzania: Bankom prowadzącym rachunki firmowe Administratora w celu dokonywania transakcji płatniczych, prowadzenia rachunków powierniczych, dokonywania cesji z zawartych umów z Klientami. Innym podmiotom w celu umożliwienia poprawnego świadczenia dla Administratora usług outsourcingowych bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą w szczególności: usług księgowych, prawnych, serwisowych, rozliczeń finansowych, sporządzania dokumentów księgowych, prowadzenie działań marketingowych, marketingu bezpośredniego własnych usług i towarów Administratora lub usług bądź towarów osób trzecich, kontaktów w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail i telefon, w celu rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych, ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych zawartą przez Państwa umową lub świadczonymi usługami. Podstawą prawną wynikającą z niezbędności przetwarzania danych osobowych celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora jest art. 6 RODO.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, a gromadzone w związku z prowadzona działalnością gospodarcza Administratora. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – PRAWA

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W zakresie niezbędnym do wykonywania zawartych przez Państwa z INTER-ES Renata Ponikowska umów, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez INTER-ES Renata Ponikowska działań na Państwa żądanie oraz w zakresie niezbędnym do wypełnienia przez INTER-ES Renata Ponikowska ciążącego na INTER-ES Renata Ponikowska obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator oświadcza, że zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony przetwarzania danych osobowych.
Ponadto dane osobowe zabezpieczone są przed dostępem osób nieupoważnionych, przetwarzaniem danych osobowych z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się tylko przez upoważnionych pracowników Administratora.

ORGAN NADZORCZY I SKARGI

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.